Aanvragen kunnen alleen digitaal, via het contactformulier worden ingediend. Zij moeten tenminste vermelden een omschrijving van het project, (indien van toepassing) de inschrijving van de aanvrager in de Kamer van Koophandel, en een begroting en/of dekkingsplan.

Beperkingen

  • Voor een bijdrage komen alleen in aanmerking rechtspersonen en daaraan gelijk te stellen instellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs in de regio Rotterdam;
  • Geen steun wordt verleend aan individuele personen en evenmin aan bedrijven of instellingen met een commerciële doelstelling;
  • Geen bijdragen worden verstrekt aan instellingen met een politieke grondslag, of voor activiteiten die al plaatsvonden vóór de aanvraag;
  • De bijdrage kan niet worden ingezet om exploitatietekorten te dekken;
  • Tevens moet aangegeven worden of andere fondsen zijn benaderd en of er toezeggingen zijn gedaan;
  • Maximale bijdrage € 10.000,00 per jaar, gedurende max. twee jaar;
  • Indien honorering van alle aanvragen het beschikbare budget zou kunnen overtreffen, stelt het bestuur prioriteiten.

Bezwaren tegen door het bestuur genomen beslissingen, worden niet in behandeling genomen.